Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż

Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość)
tel .84 677 54 66, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 607 319 300 lub adresem poczty elektronicznej: iod@osir.zamosc.pl.
  2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji obiektów sportowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez OSiR Zamość jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji lub rezerwacji obiektu sportowego.
  5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rezerwacji obiektu, a konsekwencją niepodania przez Panią/ Pana danych osobowych będzie brak możliwości rezerwacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  7. OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
  8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.