Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu:

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu :

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość, tel: (84) 677 54 66 , fax: (84) 677 54 66 , email: sekretariat@osir.zamosc.pl , dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.osir.zamosc.pl

2. Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018.11.10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.11.10

3. Dane kontaktowe :

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt z OSiR w Zamościu, który jest administratorem strony, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl Można także zadzwonić na numer telefonu 84 677 54 66. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Pewne treści opublikowane na stronie i aplikacji mobilnych są niezgodne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed dniem wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Ułatwienia i skróty klawiaturowe :

Ułatwienia na stronie podmiotowej OSiR:

 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,

 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą myszki,

 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu – „start” uporządkowanego w postaci okienek, w których każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu,

 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 1. Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,

 2. Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

 3. PgUp przewinięcie strony w górę,

 4. PgDn – przewinięcie strony w dół,

 5. Ctrl +” – powiększenie całej zawartości strony,

 6. Ctrl –” – pomniejszenie całej zawartości strony,

 7. Ctrl 0″ – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony ,

 8. Home – przejście na górę strony,

 9. End – – przejście na dół strony.

8. Dostępność architektoniczna – Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Główna siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu znajduje się na ul. Królowej Jadwigi 8. W skład kompleksu głównego obiektu wchodzą : budynki administracyjne z pokojami gościnnymi, hala sportowo-widowiskowa , stadion piłkarski, bieżnia lekkoatletyczna, boiska ze sztuczną nawierzchnią. Posiadamy również halę tenisową z pomieszczeniami dla klubu „Senior z wigorem”, siłownią i salą mat. W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wchodzi również Kryta Pływalnia z basenem sportowym o wymiarach 25m x 16m i niecką rekreacyjną, zlokalizowaną przy ul Zamoyskiego 62 A.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed głównymi obiektami OSiR znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejść głównych prowadzą podjazdy dla wózków. W obiektach są zamontowane windy, które umożliwiają wejście i wyjście z poszczególnych pomieszczeń usytuowanych na poszczególnych piętrach budynków. Obiekty sportowe są wyposażone w toalety w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami w OSiR Zamość:

 1. Osoby niepełnosprawne przybywające do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu obsługiwane są na parterze głównego budynku w Recepcji / ul. Królowej Jadwigi 8/.

 2. W Krytej Pływalni OSiR osoby niepełnosprawne przybywające do obiektu obsługiwane są na parterze budynku w Kasie Pływalni / ul. Zamoyskiego 62 A/.

 3. W celu ustalenia charakteru przybycia osoby niepełnosprawnej pracownik Recepcji lub Kasy przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną. Jeśli charakter przybycia do obiektu OSiR wymaga pomocy w przemieszczeniu się pracownik Recepcji/Kasy powiadamia telefoniczne odpowiedzialną osobę lub jak jest to możliwe sam udziela niezbędnej pomocy.

 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 6. W obiektach OSiR nie ma pętli indukcyjnych, nie posiadamy oznaczeń w alfabecie braila .

 7. Posiadamy oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. Informacje dodatkowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@osir.zamosc, tel. 84 677 54 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Attachments